الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

راه

ساخت

پل گلینک

عملیات

ساحت پل

عملیات خاکبرداری

ترانشه مسیر سنگبان به نیروگاهعملیات احداث جاده سنگبان - نیروگاه سد طالقان و تکمیل جاده های شمالی و جنوبی دور دریاچهمشخصات پروژه


احداث و تکمیل جاده و پایدارسازی مسیر بطول حدود 42 کیلومتر ، اعم از عملیات خاکی و پی کنی ، عملیات حفاظتی ، عملیات بتنی ، بنایی، احداث دیوار حائل ، اجرای روسازی و روکش آسفالت و...


  • کارفرما : آب منطقه ای تهران .
  • مشاور : مهندسین مشاور لار .
  • محل اجراء : استان البرز ، طالقان

  • Portfolio Project Title Web Design
  • Portfolio Project Title Graphic Design