الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آب

portfolio image portfolio image portfolio-image

زهکش زیرزمینی

عملیات لوله گذاری لوله های لتران

عملیات

زهکش روباز

عملیات نصب

کانالتاحداث شبکه فرعی آبیاری ، تجهیزات و نوسازی و زهکشی زیرزمینی اراضی R3 هندیجان


مشخصات پروژه

عملیات تسطیح اراضی به میزان 2700000 مترمربع ، تهیه و اجرای کانالت در حدود 4500 طول ، اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک در حدود 63000 مترطول ، تهیه لوله های کاروکیت دار از جنس PVC و نصب لوله های پلی اتیلن و تسطیح 4300 هکتار.


  • کارفرما : موسسه جهاد نصر
  • مشاور : مهندسین مشاور دزآب
  • محل اجراء : استان خوزستان ، هندیجان

  • Portfolio Project Title Web Design
  • Portfolio Project Title Graphic Design