الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آب

زایل زابل زابل

مراسم

شروع پروژه

عملیات حفاری و لوله گذاری

خط اصلی انتقال آب و GRP1800

عملیات بتن ریزی

فونداسیون SUMPشبکه آبیاری و ایستگاه پمپاژ اصلی بهمراه خط انتقال و توزیع آبیاری مزارع به روش کم فشار زابل


مشخصات پروژه

احداث ایستگاه پمپاژ اصلی به ظرفیت 5/3 متر مکعب در ثانیه ، 4/2 کیلومتر لوله گذاری خط انتقال اصلی تحت فشار از نوع G.R.P و 113 کیلومتر خط لوله پلی اتیلن تحت فشار ، احداث 21 دستگاه حوضچه های بتنی شیر پروانه و شیر تخلیه هوا ، احداث 1257 حوضچه بتنی انشعاب آبگیر قطعات زراعی.


  • کارفرما : مجری طرح آبیاری دشت سیستان.
  • مشاور : مهندسین مشاور انهار جنوب.
  • محل اجراء : استان سیستان و بلوچستان ، زاهدان

  • Portfolio Project Title Web Design
  • Portfolio Project Title Graphic Design