الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آب

portfolio image portfolio image portfolio-image


طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی ناحیه عمرانی چهارم خدا آفرین واحد1 به روش EPC


مشخصات پروژه

کارهای موزد پیمان طرح و ساخت حاضر عبارت از طراحی تفضیلی ، تهیه نقشه های اجرایی و اجرای کار شامل عملیات طراحی ،تامین و تدارک کالا ، اجرا و ساخت شبکه های فرعی و توزیع آب آبیاری تا محل های مصرف ئر محدوده مزارع در داخل هر محدوده عمرانی و اجرای سیستم آبیاری (قطره ای ، بارانی و..) و مطالعات اجتماعی و نطام بهره برداری و ایجاد شکل های آب بران


  • کارفرما : معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
  • مشاور : مهندسین مشاور کمند آب
  • محل اجراء : استان اردبیل

  • Portfolio Project Title Web Design
  • Portfolio Project Title Graphic Design